Felhasználási Feltételek

Hatály és definíciók

A BlaBlaCar tulajdonosa és üzemeltetője a www.BlaBlaCar.hu weboldalnak. Ezen weboldal és a hozzá kapcsolódó alkalmazások a továbbiakban együttesen a „Weboldalak” és bármelyik a „Weboldal”.

Az üzemeltető adatai:

Neve: Comuto S.A. (a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Székhelye: 84 avenue de la République, 75011 PARIS

Adatvédelmi nyilvántartó hatóság: Commission nationale de l’informatique et des libertés

Adószám: FR76491904546

Bejegyző bíróság, hatóság megnevezése: RCS Paris

Nyilvántartási szám: Cg. 491 904 546

Elérhetőség: https://www.blablacar.hu/elerhetosegek

Web: www.blablacar.hu

Értelmező rendelkezések

 • „Telekocsizás”: a Jármű Autós általi, Utazás érdekében történő megosztása az Utas költség-hozzájárulása ellenében;
 • “BlaBlaCar”: a telekocsizást lehetővé tevő szolgáltatást nyújtó Weboldalt üzemeltető Comuto S.A. társaság, illetve bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása;
 • „Felhasználási Feltételek”: a jelen Felhasználási Feltételek, amely magában foglalja a Magatartási Kódexet és az Adatkezelési Tájékoztatót is;
 • „Költség-hozzájárulás”: az Autós és az Utas közötti megállapodás szerinti összeg az Utazással kapcsolatban, amelyet az Utas az Autós Utazás miatt felmerült költségeihez történő hozzájárulásként fizet;
 • „Autós”: az a személy, aki a Weboldalon keresztül felajánlja, hogy megosztja az általa használt autót az Utassal egy előre meghatározott utazás érdekében, meghatározott időpontban, Költség–hozzájárulás ellenében;
 • „Útszakasz”: az Utazás egy szakasza, vagy része amely az Utas által önállóan is lefoglalható a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint;
 • „Tag”: az Utas, az Autós, illetve bármely más, a Weboldalt használó személy;
 • „Utas”: az a személy, aki elfogadta az Autós által ajánlott utazási lehetőséget;
 • „Szolgáltatás”: bármely Tagnak a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás;
 • „Weboldal”: a www.BlaBlaCar.com, www.BlaBlaCar.hu; www.BlaBlaCar.es, www.BlaBlaCar.it, www.BlaBlaCar.fr, www.BlaBlaCar.nl, www.blablacar.pt, www.blablacar.pl és minden olyan a BlaBlaCar által fenntartott vagy üzemeltetett weboldal amely hasonló szolgáltatást nyújt, beleértve a microhonlapokat, mobil alkalmazásokat és a más honlapokon keresztül elérhető aloldalakat is (pl. “Agenda” és “Campus”);
 • „Utazás”: az Autós és az Utas által a Weboldalon keresztül megállapodott, előre meghatározott útvonal;
 • „Tagi Fiók”: a Tag által a Weboldalon megnyitott fiók, melyen keresztül elérhetőek a Weboldal által nyújtott szolgáltatások;
 • „Jármű’: az Autós által Telekocsizásra felajánlott jármű.

A Felhasználási Feltételek elfogadása

A jelen feltételek a Weboldal bármely használatára vagy felhasználására vonatkoznak. A Weboldal használatával a Tag hozzájárul a Felhasználási Feltételek teljeskörű elfogadásához, abban az esetben is, amennyiben a Tag nem rendelkezik Tagi Fiókkal.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben a Felhasználási Feltételek a Tag által teljeskörűen elfogadásra kerülnek. A Tag nem jogosult a Felhasználási Feltételek részleges elfogadására. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Magatartási Kódexben foglaltakat, illetve hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Amennyiben valamely Tag nem tesz eleget a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak, a BlaBlaCar fenntartja magának a jogot az érintett Tag Tagi Fiókjának megszüntetésére, továbbá a Tag Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy visszavonására külön figyelmeztetés vagy értesítés nélkül.

A Felhasználási Feltételek, a Weboldal és a Szolgáltatás módosítása

BlaBlaCar fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztassa. Továbbá a BlaBlaCar a Tag előzetes vagy utólagos külön értesítése nélkül bármikor egyoldalúan módosíthatja a Weboldalon keresztül nyújtott vagy elérhető Szolgáltatásokat, a Weboldal működését és/vagy a Weboldal megjelenítését. A Szolgáltatások vagy a Weboldal módosításával kapcsolatosan a BlaBlaCar felelősséget nem vállal.

Bármely a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat vagy a Felhasználási Feltételeket érintő módosítás vagy változtatás a Weboldalon keresztül történő közzétételtől hatályos.

A módosítások vagy változások Weboldalon történő közzétételét követően a Weboldal által nyújtott bármely Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Tag automatikusan, minden további jognyilatkozat megtétele nélkül elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket. A módosítások nem vonatkoznak a módosított Felhasználási Feltételek közzététele előtt megtörtént foglalásokra.

 • Felhasználási Feltételek

Tagi Fiók és az információk hitelessége

A Szolgáltatások igénybevétele érdekében a Tagnak Tagi Fiókkal kell rendelkeznie és meg kell adnia a BlaBlaCar által kért személyes adatokat, ideértve a vezetéknevet, keresztnevet, születési időt, érvényes mobilszámot és e-mail címet. A Weboldalt kizárólag olyan személyek használhatják, akik a regisztráció időpontjában már betöltötték a 18. életévüket.

A Tag kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa a BlaBlaCarnak a Tagi Fiók létrehozásához vagy egyébként bármikor megadott információ a valóságnak minden tekintetben megfelelő, teljes és pontos. Tag kijelenti továbbá és kötelezettséget vállal arra, hogy bármely a BlaBlaCarnak megadott, vagy a Weboldalon az Utazással, a Járművel vagy a Telekocsizással kapcsolatban közzétett vagy közölt információ a valóságnak minden tekintetben megfelelő, teljes és pontos.

BlaBlaCar kizárja a felelősségét bármely Tag felé minden olyan közvetett vagy közvetlenül bekövetkező kár tekintetében, amely Tag által közölt (ideértve értelemszerűen a más Tag által közölt) nem teljeskörű, pontatlan félrevezető vagy csalárd információra vezethető vissza.

A BlaBlaCar kifejezett hozzájárulása nélkül minden Tag egy Tagi Fiók használatára jogosult. Tag nem jogosult más személy meghatalmazásából, vagy más személy nevében Tagi Fiókot létrehozni.

Kereskedelmi tevékenység kizárása és a BlaBlaCar jogállása

Tag tudomásul veszi, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások kizárólagosan az Autósok és Utasok nem üzletszerűen, nem gazdasági tevékenység keretében történő Telekocsizásra korlátozódnak. Tag kötelezettséget vállal arra és kizárólagosan felelős azért, hogy a Szolgáltatásokat nem használja fel üzleti céllal vagy hivatásszerűen folytatott, illetve haszonszerzésre irányuló Telekocsizásra vonatkozó ajánlattételére vagy annak elfogadására.

Tag tudomásul veszi, hogy a Telekocsizás nem irányulhat nyereségszerzésre, a Szolgáltatás igénybevétele és a Költség-hozzájárulás kizárólag az Autós költségeinek csökkentésére szolgálhat, és nem eredményezheti az Autós jövedelemszerzését. Tag tudomásul veszi továbbá, hogy az Autós nem szerezhet nyereséget a Költség-hozzájárulás mértékének megállapítása, az általa felajánlott Utazások jellege, azok gyakorisága illetve a szállított Utasok száma révén. A jelen bekezdésben foglalt korlátozás vonatkozik minden, az Autós és az Utas közötti, a Weboldal és kapcsolódó Szolgáltatásainak igénybevételét jelentő tevékenységre, megállapodásra és szolgáltatásokra egyaránt.

Tag tudomásul veszi, hogy az Autós nem nyújthat haszon- vagy nyereségszerzésre irányuló további szolgáltatást – különösen, de nem kizárólagosan ideértve a csomagszállítást, várakozást, egyéb útmegszakítást utasok letétele vagy felvétele céljából, illetve az Utas személyétől eltérő további utasok felvételét – az Utas részére és az Utas sem fogadhat el vagy igényelhet ilyen jellegű szolgáltatást.

Minden Utazás során a találkozási helyet és az úti célt a Tag köteles előzetesen a Weboldalon keresztül egyeztetni. Tag tudomásul veszi, hogy az Autós nem köteles felvenni az Utast olyan találkozási helyen, ami nem került a Weboldalon keresztül előzetesen egyeztetésre.

BlaBlaCar felhívja a Tag figyelmét arra, hogy a Weboldal jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző kereskedelmi vagy hivatásszerű használata az Autós biztosításának érvénytelenségét vonhatja maga után. Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BlaBlaCar felelőssége a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint korlátozott: a BlaBlaCar semmilyen körülmények között nem felelős a Tagok közötti megállapodások megsértéséből, illetve a jelen Felhasználási Feltételek Tag általi megsértéséből eredő károkért, ideértve azt az esetet is, amikor az Autós a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével a Weboldalon keresztül hivatásszerű vagy üzletszerű szolgáltatás nyújtására ajánlkozik vagy vállalkozik (ezáltal esetlegesen érvénytelenné téve a biztosítását). A Tag kizárólagos felelőssége és kötelezettsége meggyőződni arról, hogy a szolgáltatást nem kereskedelmi célzattal, üzletszerűen nyújtják.

A BlaBlaCar jogállása

Sem a BlaBlaCar sem pedig a Weboldal nem nyújt semmilyen jellegű személy- vagy egyéb szállítási, illetve fuvarozási szolgáltatást. A Weboldal kizárólag egy kommunikációs felületet biztosít a Tagok számára az egymás közötti, Telekocsizásra irányuló kapcsolat létesítése érdekében. A BlaBlaCarnak nincs befolyása sem az Utazásokra, sem az úti célokra sem azok ütemezésére. A Telekocsizására vonatkozó megállapodás kizárólag az Autós és az Utas között jön létre. Tag tudomásul veszi, hogy a BlaBlaCar nem részese a Tagok közötti semmilyen megállapodásnak vagy ügyletnek továbbá a BlaBlaCar kizárja a felelősségét bármely a Tagok közötti ügyletből, megállapodásból eredő vagy szerződésen kívül fennálló bármely igénnyel kapcsolatba. A BlaBlaCar semmilyen körülmények között nem jár el egyik Tag megbízásából vagy képviseletében sem.

Jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Tag Tagi Fiókjának azonnali hatályú felfüggesztését, illetve a Szolgáltatások további igénybevételének korlátozását vonhatja maga után.

A foglalás és a fizetés módja

A BlaBlaCar ingyenes szolgáltatást nyújt, mely lehetővé teszi a Tagoknak, hogy Telekocsizásra irányuló megállapodás megkötése érdekében kapcsolatot létesítsenek egymással.

A BlaBlaCar szolgáltatása ingyenes. A Telekocsizás érdekében az Utas az Autóssal közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Utazás feltételeinek egyeztetése érdekében (ideértve különösen a poggyász méretét, a dohányzás illetve állatok szállításának megengedhetőségét, esetleges zenehallgatás lehetőségeit stb.). A Szolgáltatás jellegére és ingyenességére tekintettel a Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen minőségben nem terjeszthet elő jogi igényt a BlaBlaCar-ral szemben a Szolgáltatással vagy a Telekocsizással kapcsolatosan, ideértve az esetleges lemondás, utolsó pillanatban történő módosítás, az Autós vagy az Utas meg nem jelenése vagy a költségtérítés megfizetésének elmaradása miatt esetlegesen okozott kár megtérítése iránti igényt; Tag ezen jogáról a BlaBlaCarral szemben kifejezetten lemond. Kizárólag az Autós érdekköre és felelőssége továbbá, hogy az Utastól az Utazás során a Költség-hozzájárulást érvényesítse.

A BlaBlaCar a foglalás során a Taggal nem lép közvetlen kapcsolatba és a foglalás lebonyolításának folyamatába nem avatkozik be. A Telekocsizás feltételeiben történő megállapodás és a foglalás lebonyolítása kizárólag az Autós és az Utas felelősségi körébe tartozik.

A BlaBlaCar fenntartja magának a jogot a Weboldal és a Szolgáltatás bármilyen jellegű megváltoztatására, amely magába foglalja új (esetlegesen díj ellenében nyújtandó) szolgáltatás bevezetését, vagy a Szolgáltatás megszüntetését.

Az Autós és az Utas kötelezettségei

Az Autós kötelezettségei

Az Autós köteles:

 • az előzetesen egyeztetett találkozási helyszínen és időpontban a meghatározott Járművel megjelenni;
 • az Utast haladéktalanul értesíteni az Utazással kapcsolatos bármilyen jellegű változásról. Amennyiben egy vagy több Utas az Utazás bármilyen jellegű változtatását megelőzően már foglalást eszközölt, Autós vállalja, hogy a változásról értesíti a már foglalással rendelkező valamennyi Utast és az Utazás megkezdése előtt megszerzi valamennyi Utas hozzájárulását a változtatáshoz. Amennyiben az Utas a változtatáshoz nem járul hozzá, kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a már esetlegesen megfizetett Költség-hozzájárulás visszatérítésére.
 • a Magatartási Kódexben meghatározott szabályok maradéktalan betartására;
 • az előzetesen egyeztetett időponthoz képest legalább 30 percig kötelező várakoznia az Utasra az egyeztetett találkozási helyszínen (azonban az Utas részéről is elvárt az előzetesen egyeztetett időpont betartása).

Az Utas kötelezettségei

Az Utas köteles:

 • az Autóssal előzetesen egyeztetett találkozási helyszínen és időpontban megjelenni;
 • az Autóst haladéktalanul értesíteni az Utazás lemondása esetén;
 • a Magatartási Kódexben meghatározott szabályok maradéktalan betartására;
 • az előzetesen egyeztetett időponthoz képest legalább 30 percig kötelező várakoznia az Autósra az egyeztetett találkozási helyszínen;
 • a Költség-hozzájárulást az Autós részére megfizetni.

Amennyiben az Utas vagy az Autós bármelyik fenti rendelkezésnek vagy egyéb Felhasználási Feltételnek nem tesz eleget, a BlaBlaCar fenntartja magának a jogot, hogy a szerződésszegés tényét és rendelkezésére álló körülményeit nyilvántartsa, , illetve felfüggessze vagy visszavonja a Tag Weboldalhoz való hozzáférését.

A Tag a jelen Felhasználási Feltételeket regisztrációjának törlésével bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

Biztosítás, jövedelemszerzés tilalma

Az Autós kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalon keresztül kínált illetve lefoglalt Telekocsizásra és Utazásra vonatkozóan (amely a félreértések elkerülése végett magába foglalja a nemzetközi illetve határon átnyúló célállomásra irányuló Utazásokat is) érvényes biztosítást köt, vagy ilyennel rendelkezik, illetve azt folyamatosan fenntartja. Kizárólag az Autós felelőssége annak ellenőrzése, hogy a biztosítása érvényes és megfelelő terjedelmű, a BlaBlaCar ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Autós kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas erre irányuló kérése esetén az Utazást megelőzően a biztosítási kötvényt az Utasnak bemutatja, illetve a biztosítás érvényességét a biztosító által kiállított igazolás bemutatásával igazolja. Az Autós kijelenti és szavatolja, hogy a Jármű vezetéséhez érvényes gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezik, a Jármű használatára tulajdonjog vagy egyéb érvényes jogcím alapján jogosult, továbbá a Jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik, melyről az Utas az Utazás során bármikor jogosult meggyőződni.

Az Autós illetve az Utas feladata, hogy meggyőződjenek arról, hogy az Autós érvényes és megfelelő terjedelmű biztosítással rendelkezik. Az Autós köteles nyilatkozni arról, hogy az érvényes biztosítása engedélyezi számára utasok szállítását, illetve a biztosításának kockázatviselése kiterjed az összes utasra az Utazás során bekövetkező baleset vagy egyéb biztosítási esemény bekövetkezése esetén.

Az Autós nem igényelhet a költségtérítésnek minősülő Költség-hozzájáruláson kívül egyéb anyagi vagy egyéb hozzájárulást, ellenértéket az Utastól, és semmilyen körülmények között nem törekedhet anyagi haszon elérésére.

Az Autós és az Utas tudomásul veszi, hogy elsősorban külföldi rendszámú gépjárművek esetében a magánszemélyként kötött biztosítások megtagadhatják az olyan biztosítási esemény során keletkező károk megtérítését, amelyek bekövetkezése esetén az Autós haszonszerzési szándéka feltételezhető.

Az Autós vállalja, hogy kiszámítja az Utazás érdekében felmerülő költségeit (üzemanyag, útdíj, esetleges szükséges karbantartási- javítási költségek, kötelező felelősségbiztosítás, értékcsökkenés, a jármű egyéb szükséges biztosítása) és szavatol azért, hogy az Utastól igényelt teljes Költség-hozzájárulás összege nem eredményez számára anyagi előnyt.

Amennyiben az Autós nyereséget szerez, vagy a biztosító bármely ok miatt megtagadja vagy elutasítja az Utazás során keletkezett károk megtérítését, az Autós teljes anyagi felelősséget vállal a felmerült mindennemű kár, illetve költség megtérítéséért, továbbá adózási következményekért. A BlaBlaCar ezzel összefüggésben semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget sem az Autóssal sem az Utassal szemben.

BlaBlaCar fenntartja magának a jogot, hogy üzletszerű tevékenység észlelése esetén a Tag Tagi Fiókját azonnali hatállyal felfüggessze, és az összegszerűséget is magába foglaló releváns adatok közlésével értesítheti az illetékes hatóságokat.

Tagok közötti vitarendezés

A BlaBlaCar a Tagok részére online vitarendezési lehetőséget nyújt. Az online vitarendezés igénybevétele nem kötelező. A BlaBlaCar nem köteles részt venni a Tagok közötti vitás kérdések rendezésében, az online vitarendezést kizárólag saját elhatározásából teszi lehetővé és akármikor visszavonhatja.

Telefonszám visszaigazolása

A megbízhatóság növelése, továbbá téves számok vagy elírások rögzítésének elkerülése érdekében bármely Tag kérheti mobiltelefonszámának hitelesítését. A hitelesítés során a Tag megküldi a BlaBlaCarnak a mobiltelefonszámát, majd ezt követően a Tag egy 4 tagú SMS kódot kap, amelyet a Weboldalon szükséges érvényesíteni.

Ezen Szolgáltatás ingyenes, a Tag mobil szolgáltatója által SMS fogadásával kapcsolatban esetlegesen felszámított díjaktól eltekintve.

Nemzetközi Utazások és nemzetközi foglalások

A Weboldalon keresztül lehetőség van nemzetközi Utazás foglalására is. Nemzetközi Utazásnak minősül az olyan utazás, amely részben vagy egészben Magyarország államhatárain kívüli utazást foglal magába. Ha nemzetközi Utazásra történik foglalás az Autós köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítása kiterjedjen a Magyarországon kívüli utazásokra is. Az Autósnak továbbá kötelező gondoskodnia arról is, hogy a Jármű megfelel az érintett külföldi ország szabályainak illetve korlátozásainak is.

Felhívjuk figyelmét, hogy Autós kizárólagos felelőssége, hogy Nemzetközi Utazás esetén előzetesen ellenőrizze az Utas úti okmányát az államhatár átlépése előtt. Amennyiben az okmánnyal, vagy az utas személyazonosságával kapcsolatban kétségei támadnak, jogosult a szállítás megtagadására. BlaBlaCar kizárja felelősségét a Nemzetközi Utazás során ezzel összefüggésben a Tagok által vagy nevében elkövetett büntetendő cselekményekért.

A tagok közötti üzenetváltás

A BlaBlaCar felülvizsgálhatja és moderálhatja a Weboldalon folytatott Tagok közötti üzenetváltásokat, különös tekintettel a szabályszegés megelőzésére, ügyfélszolgálati célokra, a BlaBlaCar tagjaival létrejött megegyezések betartása (pl. Felhasználási feltételek), valamint a hatályos tövények biztosítása érdekében. A foglalási rendszer kikerülésének megakadályozására, a BlaBlaCar felülvizsgálhatja és elemezheti a platformon keresztül küldött üzeneteket, hogy ellenőrizni tudja, nem tartalmaznak-e elérhetőségi adatokat vagy mást weboldalakra irányuló utalást.

A Weboldal használatával, valamint a Felhasználási feltételek elfogadásával, a Tag hozzájárul, hogy a BlaBlaCar saját belátása szerint, felülvizsgálja, elemezze, és moderálja a Weboldalon folytatott üzenetváltásokat.

A Tag vállalja, hogy a Weboldalon küldött üzeneteivel – a telekocsi foglalás irányelveit követve – a Weboldalt rendeltetésszerűen használja. A Tag vállalja, hogy tartózkodik az üzenetekben való személyes vagy bizalmas beszélgetésektől.

A BlaBlaCar fenntartja a jogot, hogy megszűrje vagy törölje az üzeneteket, illetve felfüggessze vagy bezárja a felhasználói fiókját, és megszüntesse a Weboldalhoz való hozzáférését annak a Tagnak, aki az üzenetváltás során a Felhasználási feltételeknek, valamint a vonatkozó törvényeknek ellentmondó tartalmat küld.

Felelősség

A BlaBlaCar nem részes fele az Autós és az Utas közötti bármilyen megállapodásnak és semmilyen felelősséget nem vállal egyik fél irányába sem, kivéve, ha a kár bekövetkezése kétséget kizáró módon a BlaBlaCar gondatlanságára vezethető vissza.

A BlaBlaCar nem vonható felelősségre olyan káreseményekért, amelyeknek oka:

 • a Tag által nyújtott pontatlan vagy hiányos adat, információk;
 • az Utazás törlése akár az Utas, akár az Autós részéről;
 • a Költség-hozzájárulás megfizetésének elmaradása vagy hiányossága;
 • az Autós vagy az Utas által elkövetett bármilyen jellegű csalás, megtévesztés, jogsértés, szerződésszegés, illetve a jelen Felhasználási Feltételek részben vagy egészben történő megszegése miatt áll elő az Utazás előtt, annak során vagy az Utazás után.

A BlaBlaCar kizárja a felelősségét a Taggal szemben bármilyen üzleti, anyagi, gazdasági hátrányért, illetve bármely közvetett vagy közvetlen kárért, ideértve különösen a jóhírnév sérülését, továbbá a bíztatási kárért, elmaradt haszonért vagy megtakarításban beállott értékcsökkenésért, illetve elmulasztott lehetőségért, amely a BlaBlaCar által igénybe vett Szolgáltatással összefüggésben keletkezik (függetlenül attól, hogy az a BlaBlaCar gondatlansága folytán vagy egyéb okból jelentkezett vagy állt be).

Tag elismeri és tudomásul veszi, hogy a BlaBlaCar teljes felelőssége a Tag felé az okozott kár megtérítése tekintetében bármely Utazás során legfeljebb 10.000 Ft összegre korlátozott, amelybe minden költség, bírság, büntetés, pótdíj, kamat és járulékos költségek beletartoznak.

A BlaBlaCar nem felelős a Tag bármely Utazással kapcsolatos olyan igényéért, amelyet az Utazást követő legfeljebb 3 hónapon túl (objektív határidő), vagy melyet a kárigényre okot adó körülmény Tag tudomására jutását követő 8 napon túl (szubjektív határidő) jelent be a BlaBlaCarnak.

Jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései nem zárják ki és nem korlátozzák a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért fennálló felelősséget.

BlaBlaCar nem vonható felelősségre a Tag eljárásáért.

Tekintettel arra, hogy az Autósnak érvényes biztosítással kell rendelkeznie a teljes Utazás tekintetében, valamint azon tényre, hogy a BlaBlaCar Szolgáltatása kizárólag az Autós és az Utas közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtésére korlátozódik, és nem terjed ki az Utazás ellenőrzésére vagy felügyeletére, a Tag megfelelőnek tartja és kifejezetten elfogadja a BlaBlaCar fentiekben megállapított felelősség-korlátozását, illetve kizárását.

Általános rendelkezések

A Weboldalhoz történő hozzáférés felfüggesztése vagy visszavonása

Abban az esetben, ha a Tag részben vagy egészben nem felel meg a Tagra megállapított Felhasználási Feltételeknek a Tag tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a BlaBlaCar bármikor, külön előzetes értesítés nélkül jogosult tartósan vagy átmenetileg megszakítani vagy felfüggeszteni a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatás egészét vagy egy részét, illetve jogosult törölni vagy felfüggeszteni a Weboldalhoz való hozzáférését (különös tekintettel a Tag Tagi Fiókjára).

Szellemi tulajdonjog

Jelen oldal kialakítása és tartalma a magyar jogszabályok és nemzetközi szabályok szerint szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a BlaBlaCar. A BlaBlaCar fenntartja magának a szerzői jogaival kapcsolatos összes eredeti vagy származtatott jogát.

A Weboldalon megjelenő összes (saját vagy engedéllyel felhasznált) bejegyzett és bejegyzés alatt levő védjeggyel kapcsolatosan a BlaBlaCar minden jogot fenntart magának.

Jelen Weboldal vagy annak egy része üzleti célzattal, vagy egyéb, a Szolgáltatás igénybevételétől eltérő célzattal nem idézhető, reprodukálható, átvehető, másolható, értékesíthető, továbbértékesíthető, látogatható vagy egyéb módon felhasználható a BlaBlaCar kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A tartalomból kivonatok és/vagy másolatok készítéséhez a BlaBlaCar kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Szigorúan tilos az alkalmi vagy rendszeres adathalászat, robot használata vagy más hasonló módon történő adatgyűjtés, illetve a Weboldal bármely részének Szolgáltatástól eltérő célzattal történő felhasználása.

A Weboldal Tagok által szolgáltatott tartalma

A Tagok a Weboldalon keresztül történő információk megadásával kifejezetten felhatalmazzák a BlaBlaCar-t hogy a Tagok által megadott tartalmat közzétegye, illetve gazdasági tevékenysége során felhasználhassa.

Tag kötelezettséget vállal arra, hogy hitelrontó, félrevezető illetve sértő, továbbá más személy szellemi tulajdonjogát sérthető tartalmakat nem tesz közzé. Tag tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű tartalmak közzététele ellentétes a BlaBlaCar üzletpolitikájával és tevékenységére vonatkozó irányelvekkel, ezért a BlaBlaCar az ilyen jellegű tartalmakért nem vállal felelősséget. Tag tudomásul veszi, hogy a jogsértő vagy jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző tartalom közzététele esetén a Tag személyesen vonható felelősségre minden ebből a magatartásából eredő kárért, és vállalja, hogy mentesíti a BlaBlaCart minden ezzel a magatartásával összefüggésben felmerült bárki által előterjesztett kárigény alól. Amennyiben a BlaBlaCar maga szerez tudomást ilyen tartalmak közzétételéről, jogosult haladéktalanul igénybe venni minden rendelkezésére álló eszközt az érintett tartalmak eltávolítása érdekében.

BlaBlaCar a Weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az BlaBlaCar a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

Társoldalak

A BlaBlaCar fenntartja magának a jogot a Weboldalon vagy társoldalán megjelenő bármely információ másolására, átvételére, különös tekintettel azon hirdetések tartalmára, amelyek vagy a BlaBlaCar által, vagy a közreműködésével fenntartott Weboldalon kerülnek közzétételre.

Irányadó jog és joghatóság

Jelen feltételekre Magyarország joga az irányadó és bármely jogvitára amely ezen feltételek kapcsán merül fel a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a magyar jog szerint.

A BlaBlaCar a Weboldal működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.24.) Kormányrendelet rendelkezései szerint végzi.

Jelen Felhasználási Feltételek 2015. július 1. napjától hatályos.

A tartalmak, valamint a hirdetések személyre szabása és mérése érdekében sütiket alkalmazunk. A weboldalunk használatával hozzájárulsz a sütihasználati irányelveinkhez. Olvasd el asütikkel kapcsolatos szabályzatunkat

Hirdesd szabad üléseidet